Adatvédelem

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Jelen adatkezelési tájékoztató és szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által működtetett harmoniapilates.hu weboldalra látogatókat, képzésekre, programokra jelentkezőket, a Harmónia Pilates Stúdió óráin résztvevőket valamint az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnereket egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

1. Adatkezelő:

A személyes adatok kezelője: Horváth Anita egyéni vállalkozó

Székhely: 1163 Budapest Kolozs u. 39-41 1/17

Telephely: 1144 Budapest Vezér u. 74. 2. emelet

Nyilvántartási szám: 51384490

e-mail címek:

harmoniapilates.hu@gmail.com

harmoniapilates.kepzesek@gmail.com

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett hozzájárulását adatai megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: GDPR)

4. Értelmező rendelkezések

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel,az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;;

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

Átnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

a. Weboldal

Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató: WordPress.com

A harmoniapilates.hu weboldal és a beérkező e-mailek kezelője az Adatkezelő.

b. Számviteli bizonylat kiállítása

Az Adatkezelő a számlák kiállításához a szamlazz.hu programot használja, mely program felhő alapon tárolja a kiállított számlákat, és a számlákon szereplő adatokat. A számlázó program szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként jár el:

Név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail:info@szamlazz.hu
További információ a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ oldalon érhető el.

c. Sport és szabadidős képzés

Az Adatkezelő által végzett sport és szabadidős képzés tevékenység helyszínein dolgozó szerződéses oktatók, foglalkoztatottak, akik a jegy és bérlet értékesítést, regisztrációt, adminisztrációt végzik, továbbá információt szolgáltatnak a résztvevők, érdeklődők számára az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban. feladataik ellátása során az érintettek adatait megismerhetik, így adatfeldolgozónak minősülnek.

6. Adatkezelés alapelvei

a. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

b. Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

c. Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, lényegesek és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

d. Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, a regisztrációs lapon, a szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

e. Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

7. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési és feldolgozási tevékenység során.

Az adatkezelők úgy tervezik meg és hajtják végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

8. Adatkezelés céljai, kezelt adatok köre, érintetteket megillető jogok, adattovábbítás, adatkezelés időtartama:

a. Napijegy, bérlet vásárlása, szabadidős programokban való részvétel

A sport és szabadidős képzés szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges a Regisztrációs Adatlap kitöltése.

Adatkezelés célja: napijegy, bérlettel kapcsolatos adminisztráció, számlázás, bérlettel rendelkezők, bérletalkalmak, tanfolyamon résztvevők nyilvántartása, tanfolyamok, táborok szervezése, kapcsolattartás,

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, telefonszám, számlázási adatok

Érintetteket megillető jogok: kérhetik a kezelt adatok törlését

Adattovábbítás: Számla kiállításakor az adatkezelésre jogosultnak.

Adatkezelés időtartama: az érintettek törlési kérelméig

b. Online ismeretanyag használata

Adatkezelés célja: online ismeretanyag használata

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, számlázási adatok

Érintetteket megillető jogok: kérhetik a kezelt adatok törlését

Adattovábbítás: Számla kiállításakor az adatkezelésre jogosultnak.

Adatkezelés időtartama: 6 hónap, illetve az érintettek törlési kérelméig

A felhasználó E-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A felhasználó az általa megadott e-mail címen keresztül az online ismeretanyagokhoz 6 hónapig hozzáférhet, tartalmukat használhatja. Hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek, illetve az általa használt online tartalak elérhetősége megszűnik.

c. Pilates Oktató Tanfolyamon való részvétel

Adatkezelés célja: felnőttképzési szerződés alapján tanfolyamon való részvétel

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, telefonszám, számlázási adatok

Érintetteket megillető jogok: személyes adataik közlését előzetesen írásban megtagadhatják

Adattovábbítás: Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer számára. Számla kiállításakor az adatkezelésre jogosultnak.

Adatkezelés időtartama: az adatok megőrzésének törvényes határideje 8 év

d. Oktatókkal, foglalkoztatottakkal megkötött szerződésen alapuló adatkezelés

Adatkezelés célja: az Adatkezelővel oktatási, adminisztrációs tevékenység ellátására szerződést kötőknek a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges adatainak kezelése, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre: név, székhely/lakóhely, nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma, e-mail címe, telefonszáma

Érintetteket megillető jogok: kérhetik a kezelt adatok törlését

Adattovábbítás: bejelentési kötelezettség a NAV felé

Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 évig

e. Kapcsolatfelvétel e-mailen keresztül

Adatkezelés célja: információ szolgáltatása az érdeklődők számára az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban, online ismeretanyag használata

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre: E-mail cím

Érintetteket megillető jogok: kérhetik a kezelt adatok törlését

Adattovábbítás: nincs

Adatkezelés időtartama: az érintettek törlési kérelméig

E-mailben történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek.

Hírlevelek küldése: nincs

9. Kamera rendszer

Horváth Anita egyéni vállalkozó Telephelyén (HArmónia Pilates Stúdió) elektronikus megfigyelőrendszert működtet. A kamerarendszer a hét minden napján 24 órában üzemel. Nem történik megfigyelés olyan helyiségekben, ahol az sértheti az emberi méltóságot. A kamerák helye és látótere a stúdió előterében és recepcióján elhelyezett Adatvédelmi Tájékoztatóban megtekinthető.

Adatkezelés célja: a jogszabályi előírásokkal összhangban a vagyon védeleme

Adatkezelés jogalapja: vagyonvédelem, jogos érdek alapján

Kezelt adatok köre: a kamerarendszer látószögébe kerülő személyek képmása és viselkedése, hangfelvétel készül

Érintetteket megillető jogok: kérhetik a kezelt adatok törlését

Adattovábbítás: nincs.

Betekintés felvételekbe: sem az érintett, sem harmadik személy nem nézheti meg a rögzített képfelvételeket csak kérheti annak zárolását. A felvételekbe kizárólag az Adatkezelő tekinthet bele vagyonvédelmi vagy egyéb jogsértő incidens gyanúja vagy megtörténte esetén, illetve jogi eljárás esetén használhatja.

Adatkezelés időtartama: 3 nap

A Stúdió bejárata előtt kihelyezett tájékoztató felhívja a figyelmet a megfigyelőrendszerre. Bármely a Stúdióba belépni kívánó személynek jogában áll a megfigyelő rendszer működésének okán a Stúdió területére nem belépni. Bármely a HArmónia Pilates Stúdióba belépő személy a területre történő belépésével elfogadja a kamerarendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Stúdióban megtekinthet.

10. Az érintettek jogai

a. Hozzáférési jog

A érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által tárolt és feldolgozott személyes adatairól, valamint a jelen „Adatvédelmi tájékoztatóban” foglaltakról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelőről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeiről stb.).

b. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelő által kezelt személyes adatai pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak – kérelmére az adatkezelő személyes adatait helyesbítse, illetve kiegészítse. Az adatkezelő a helyesbítés, kiegészítés tényéről és a helyesbítés tartalmáról tájékoztatja mindazokat a címzetteket, akiknek a helyesbítéssel érintett személyes adatokat továbbította.

c. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza az alább meghatározott esetekben:
– ha az érintett vitatja az adatkezelő, által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
– ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
– ha az adatok törlésének lenne helye, de jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig.

– Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja

d. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje, amennyiben az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az adatkezelési alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, jogszabályban meghatározott időtartama eltelt az adatkezelésnek, vagy a jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi.


11. Személyes adatokkal kapcsolatos kérelmek

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– elektronikusan: E-mail cím: harmoniapilates.hu@gmail.com

– postai úton: levelezési cím: Horváth Anita 1163 Kolozs u. 39.1/17.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban e-mail útján adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a kérelmet az érintett nem ismételten, vagy megalapozatlanul nyújtja be.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

12. Jogorvoslat

a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

b. Bíróság

Az érintett az adatkezelő tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

13. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre, valamint olvasható a HArmónia Pilates Stúdió előterében és recepcióján.

14. Nyilatkozat az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásáról

Érintettek a Honlap használatával, bérlet, napi jegy, szabadidős szolgáltatások, online ismeretanyag vásárlásával, az Adatkezelővel történő szerződés megkötésekor a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Stúdió Vezető

%d blogger ezt szereti:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close